بهادري جهرمي: يكي از رسالت‌هاي روابط‌عمومي‌ها اين است كه بتوانند طعم شيرين دستاوردهاي دولت را به مردم بچشانند

بهادری جهرمی: یکی از رسالت‌های روابط‌عمومی‌ها این است که بتوانند طعم شیرین دستاوردهای دولت را به مردم بچشانند